Warunki rekrutacji 2018/2019

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie ogłasza warunki naboru na rok szkolny 2018/2019- pobierz

 

Warunki rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego

Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 59)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)
 5. Załącznik nr 1 Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

Kryteria rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego
w Będzinie

 

 1. W roku szkolnym 2018/2019 planowane są trzy oddziały (klasy) pierwsze:

 

Tabela 1. Planowane oddziały

 

Klasa Proponowane przedmioty rozszerzone(3 do wyboru) Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
biologiczno-psychologiczna biologia, chemia/język polski, fizyka, języki obce język polski,matematyka,biologia lub chemia lub fizyka, zajęcia artystyczne
menadżersko-językowa geografia, matematyka/język polski, wiedza
o społeczeństwie, języki obce
język polski,matematyka, geografia lub wos lub język obcy, zajęcia artystyczne
humanistyczno-artystyczna historia,język polski, wiedza
o społeczeństwie, języki obce
język polski,matematyka, historia lub wos lub język obcy zajęcia artystyczne

 

 1. Limit miejsc wynosi 96.
 2. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej powinna wynosić nie mniej niż 32 uczniów.
 3. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej może być niższa od liczby określonej w pkt.3.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do szkoły odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 5. Kandydaci spoza terenu powiatu będzińskiego (których gimnazja nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej) mogą rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.
 6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Tabela 2. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych

 

Przedmiot Ocena Punktacja
Język polski celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
Matematyka jak w przypadku języka polskiego
Pierwszy ustalony przedmiot punktowany podczas rekrutacji jak w przypadku języka polskiego
Drugi ustalony przedmiot punktowany podczas rekrutacji jak w przypadku języka polskiego
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7

 

 

Tabela 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

 

Egzamin Punktacja
język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
historia i wiedza o społeczeństwie
matematyka
przedmioty przyrodnicze
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
Absolwentom ustawowo zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: Przedmiot Ocena Punktacja
język polski
i matematyka,
celujący 20
bardzo dobry 18
dobry 13
dostateczny 8
dopuszczający 2
historia i wiedza o społeczeństwie, celujący 20
bardzo dobry 18
dobry 13
dostateczny 8
dopuszczający 2
liczbę punktów po zsumowaniu z tych zajęć dzieli się przez 2
biologia, chemia, fizyka i geografia celujący 20
bardzo dobry 18
dobry 13
dostateczny 8
dopuszczający 2
liczbę punktów po zsumowaniu z tych zajęć dzieli się przez 4
język obcy nowożytny celujący 20
bardzo dobry 18
dobry 13
dostateczny 8
dopuszczający 2
Absolwentom ustawowo zwolnionym z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty: w sposób określony w poprzednim punkcie, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie
Absolwentom ustawowo zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty: język obcy nowożytny Ocena Punktacja
celujący 20
bardzo dobry 18
dobry 13
dostateczny 8
dopuszczający 2

 Tabela 4. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły

 

Zawody, konkursy, sprawdziany wiedzy Osiągnięcia Punktacja
zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3
zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3
zawody wiedzy będącej konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim,przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2
zawody wiedzy inne niż wymienione powyżej, artystyczne lub sportowe, organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wysokie miejsce na szczeblu międzynarodowym 4
wysokie miejsce na szczeblu krajowym 3
wysokie miejsce na szczeblu wojewódzkim 2
wysokie miejsce na szczeblu powiatowym 1
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych powyżej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym ,że maksymalna liczba punktów za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 18
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 3

 

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm) są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
  z sumą punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej przychodni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  i postępowaniu uzupełniającym do II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 18 maja do 18 czerwca 2018r. Od 13 lipca do 17 lipca 2018r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 ———————–
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do 5 lipca 2018r. Do 9 sierpnia 2018r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatówniezakwalifikowanych. 6 lipca 2018 10 sierpnia 2018
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego
w Będzinie.
Od 6 lipca do 12 lipca 2018r. Do 13 sierpnia 2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 lipca 2018r. Do 14 sierpnia 2018r.
7 Poinformowanie przez dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Będzinie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole
niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatównieprzyjętychw postępowaniu

rekrutacyjnym – najpóźniej do 16 lipca 2018r.

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatównieprzyjętychw postępowaniu

uzupełniającym –

najpóźniej do 20 sierpnia 2018.

Dyrektor Szkoły

dr Agnieszka Hetman