SZCZĘŚLIWY NUMER

  • Losowanie odbywa się co miesiąc, losują członkowie Samorządu Uczniowskiego, zawsze w obecności opiekuna samorządu lub w przypadku jego nieobecności przedstawiciela Grona Pedagogicznego;

świadkiem losowania może być każdy uczeń szkoły;

  • Numerki podawane są do wiadomości uczniów na tablicy samorządowej, na tablicy informacyjnej z planem uczniowskim oraz na stronie internetowej szkoły;
  • Wylosowany numerek nie zwalnia z obowiązku przygotowywania się do sprawdzianów wcześniej zapowiedzianych oraz pisania testów sprawności językowych;

img_1621